Felhasználási és adatkezelési szabályzat

Az Adományozási Utalvány a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (továbbiakban “Alapítvány”) – (székhely: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20.), adószáma: 23073451, bírósági bejegyzési száma: 02/2007, bíróság: Székelyudvarhelyi Bíróság, képviselő neve: Csáki Rozália, ügyvezető igazgató, elérhetősége: szka@szka.ro) tulajdona.

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön, mint Felhasználó és az Adományozási Utalvány szolgáltatást üzemeltető Alapítvány között létrejött szerződést, amelynek feltételei irányadóak a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások („Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amelyek az Adományozási Utalvány szolgáltatás használatát szabályozzák. Amennyiben igénybe kívánja venni az Adományozási Utalvány által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket. Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy a Felhasználási Feltételeket megismerte, azt az Alapítvánnyal megtárgyalta, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ön erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen felhasználási feltételek megtámadásának jogáról.

Az Adományozási Utalvány szolgáltatásainak felhasználására a jelen felhasználási feltételek vonatkoznak.

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

1. Szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

 1. Regisztráció az Adományozási Utalvány platformon – a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása
 2. A felhasználási feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve

2. Regisztráció

Az Adományozási Utalvány szolgáltatásait csak a regisztrált Felhasználók (továbbiakban: „Felhasználó”) vehetik igénybe. Felhasználó lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy és bármely romániai jogi személy. A regisztrált felhasználó státusz feltétele, hogy a regisztrációt az Alapítvány elfogadja. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy az Alapítvány és más Felhasználók bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

Az Alapítvány nyomatékosan ajánlja, hogy a Felhasználók rendszeresen módosítsák jelszavukat, és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért az Alapítvány nem vállalja a felelősséget. Az eredeti jelszót kiadni semmilyen esetben nem áll módunkban.

A Felhasználót az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli az egységes Adományozási Utalvány beléptető rendszerben az e-mail cím és jelszó párossal, ill. azon keresztül történő mindennemű kommunikáció és adatrögzítés tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Alapítvány ügyfélszolgálatát (telefon: 0741-655773, e-mail cím: szka@szka.ro) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Az Alapítvány nem vonható felelősségre a Felhasználónak az Adományozási Utalvány webportálhoz tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

Az Adományozási Utalvány regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően formailag és tartalmilag ellenőrzi, és amennyiben nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

A Felhasználó egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban „Termékek”) megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag a felhasználási feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. Az Alapítvány ellenőrizheti, hogy a Felhasználó betartja-e a felhasználási feltételeket; továbbá az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeknek érvényt szerezzen, a Felhasználót értesítve vagy a Felhasználó értesítése nélkül.

A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem lehet.

3. A Felhasználó adatai (Regisztrációs adatok)

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok („Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt kéri a program. A Felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok az Alapítvány saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, az Alapítványnak jogában áll megszüntetni bármelyik vagy az összes szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A Felhasználó beleegyezik, hogy az Alapítvány a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Felhasználó által megadott Regisztrációs adatokat. Az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a Felhasználó Regisztrációs adatainak az Alapítvány által történő felhasználására is.

4. A regisztráció során létrejövő Felhasználói fiók inaktívvá tétele, megszűntetése

Nem látogatott fióknak minősül az a Felhasználói fiók, amelybe 360 napon keresztül az Adományozási Utalvány belépési felületén nem léptek be a Felhasználónév és a jelszó együttes használatával, így a nem látogatott postafiókok inaktívvá válnak. Inaktív állapotban az Adományozási Utalvány nem használható. Az inaktívvá válás után bármikor az utolsó érvényes Felhasználói név és jelszó párossal belépve a felhasználói fiók ismét aktívvá válik, használatba vehető. A Felhasználó által törölt regisztráció nem vehető újra használatba a törlést követően.

5. Műszaki követelmények

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek (például emailek, digitális fényképek) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het) (például a Termékek fizikai adathordozóra másolása és a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint, hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Felhasználó saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte és megkapta a Terméket, az Alapítvány nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért illetve sérüléséért.

6. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely az Alapítvány részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén az Alapítvány korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az Alapítványra ruháznak át. Így az Alapítvány minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. Az Alapítvány – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, sokszorosítására, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy a Felhasználót erről előzetesen tájékoztatná.

7. A felelősség kizárása

Az Adományozási Utalványt működtető Alapítvány nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Az Alapítvány semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Az Alapítvány nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Alapítvány kifejezetten kizárja. Az Alapítvány nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával a Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – az Alapítvány nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. Az Alapítvány kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

8. A szolgáltatás karbantartása

Az Alapítvány jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben az Alapítvány előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az Alapítvány mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

9. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy az Alapítvány tulajdona minden olyan jog, amely az Adományozási Utalvány fogalmaihoz és emblémáihoz, valamint az azokhoz hangzásilag/jelentésbeli vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. Az Adományozási Utalvány szolgáltatás weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek.

Az Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Alapítvány hozzájárul ahhoz, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. Az Adományozási Utalvány szolgáltatás weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az Adományozási Utalvány szolgáltatás weboldalát bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak az Alapítvány részére.

10. A honlap biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve:

 • hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spam”-elése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing];
 • nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
 • bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

Az Alapítvány a 677/2001 törvény értelmében a személyes adatokat bizalmasan és titkosan kezeli, azokat a tulajdonos beleegyezése nélkül harmadik fél számára át nem adja, a betekintést nem engedélyezi.

11. Az Adományozási Utalvány használatának korlátozása

Ön, mint Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért az Adományozási Utalványt működtető Alapítványt semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre, különösen:

 1. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,
 2. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,
 3. az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja,
 4. mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
 5. abban az esetben, ha az Alapítvány eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti az Alapítvány üzleti érdekeit, úgy az érintett szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére.
 6. az Alapítvány fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást az Alapítvány hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

12. Adatvédelem

Az Alapítvány jogosult a Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. A Felhasználó elfogadja, hogy Alapítvány személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. Az Alapítvány különösképp jogosult: – Kötelezettségének eleget téve – amennyiben erre jogszabály kötelezi – az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni. – A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat – névhez nem kötötten – statisztikai és marketing célokra felhasználni. – A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni

Az Adományozási Utalvány szolgáltatására az Alapítvány adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

 • Az Adományozási Utalvány rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó “logfájlok” például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják).
 • Az Adományozási Utalványt működtető Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (megszemélyesített) hirdetéseket, reklámleveleket, reklámot küldjön.
 • Az Adományozási Utalvány-t működtető Alapítvány magára nézve kötelezőnek tekinti a 677/2001, a személyes adatokra vonatkozó törvény előírásait.

13. Felmondás/leiratkozás

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

Amennyiben a Felhasználó meg kívánja szüntetni felhasználói fiókját, ezt megteheti a program kezelőfelületén elhelyezett Leiratkozás paranccsal vagy az inaktivitás előidézésével lásd. 4. pont)

14. Egyebek

A jelen Általános Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat.

15. Ügyfélszolgálat

A Felhasználó használati és számlázási kérdésekben e-mailcímünkön vagy telefonszámunkon veheti fel velünk a kapcsolatot.

E-mail: szka@szka.ro

Tel.: 0741-655773